DOMOV      ORGANI     PREDPISI     OBJEKTI     HACCP     OBVESTILA
 HACCPVODOHRANA

HACCP PROGRAM - vsebina
1. UVOD
2. VODOVODNA ZADRUGA Senično z.o.o.
3. VDOVODNI SISTEM SENIČNO
4. ANALIZA TVEGANJA IN PREVENTIVNI UKREPI
5. NAVODILA V PRIMERU IZREDNIH DOGODKOV
6. PODATKI O IZOBRAŽEVANJU
7. SHRANJEVANJE DOKUMENTOV
8. PRILOGE


Celotni dokument je hranjen pri srbniku HACCP F. Grašič Senično 2a.

HACCP PROGRAM - vsebina prilog


8.0.0. Seznam članov HACCP tima
8.1.0. Kataster objektov vodovodnega omrežja Senično
8.2.0. Navodilo ravnanja pri posegih v objekte
8.2.1. Navodilo za kontrolo delovanja UV
8.3.1. Evidenčni list vstopov v objekte
8.3.2. Knjiga posegov v objekte
8.3.3. Knjiga kontrole ustreznosti pitne vode
8.3.4. Izredni dogodki
8.3.5. Poročilo o izrednem dogodku
8.3.6. Merjenje
8.4.1. ČIŠČENJE OBJEKTOV, SPIRANJE OMREŽJA
8.4.2. PRIPOROČILA LASTNIKOM OBJEKTOV ZA   VZDRŽEVANJE NOTRANJEGA OMREŽJA
8.4.3.  KRITERIJI ZA RAZGLASITEV PREKUHAVANJA VODE
8.4.4.  NAVODILA ZA PREKUHAVANJE VODE
8.4.5.  NAVODILO ZA IZVEDBO DEZINFEKCIJE VODOVODNEGA OMREŽJA
8.4.6. PRIPOROČILA ZA RAVNANJE PREB., KI SE OSKRBUJEJO S PITNO VODO S CISTERNAMI
8.4.7. IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU USTREZNOSTI
8.4.8. ALGORITEM UKREPANJA PRI KEMIČNEM ONESNAŽENJU
 KONTROLA USTZREZNOSTI PITNE VODE

Vodovodno omrežje Senično je namenjeno stalnemu zagotavljanju kakovostne pitne vode vsem krajanom celotnega naselja SENIČNO. Po stanju 31.12.2021 ima vodovodno omrežje registriranih 122 priključkov za gospodinjstvo, kar pomeni okoli 314 krajanov. Poleg teh pa je še 10 priključkov za dve kmetiji, gospodarske in gostinsko dejavnost ter vaško korito. Skupna letna poraba vode je po oceni 25.000 m3 vode.

Za zagotavljanje zahtevane kvalitete pitne vode je potrebna tudi kontrola njene ustreznosti v primerjavi z kriteriji ki jih določa pravilnik o kakovosti pitne vode. Vodovodna zadruga Senično z.o.o. ima sklenjeno posebno pogodbo z NLZOH enota Kranj po kateri ta kontrolira ustreznost pitne vode tako na zajetju kot v končni porabi. Posebna kontrola je tudi s strani države po državnem monitoringu. Vodovodna zadruga Senično z.o.o. ima vpogled v rezultate kontrole s strani države na internetnih straneh, rezultate kontrole s strani Zavoda pa so sporočeni v pisni obliki po vsaki opravljeni kontroli. Rezultati kontrole tekočega leta so prikazani v preglednicah za ostala leta pa se hranijo v arhivu VZS

NEKAJ PODATKOV O FIZIČNIH LASTNOSTIH VODE

REZULTATI NOTRANJE KONTROLE 2024

1. analiza vzorca odvzetega 07.02.2024
2. analiza vzorca odvzetega 03.04.2024 v omrežju


6. analiza vzorcev odvzetih 08.08.23 v zajetju ZAVOVKA
7. analiza vzorcev odvzetih 16.08.23 v omrežju
8. analiza vzorca odvzetega 20.10.23
9. analiza vzorca odvzetega 10.11.23

 
     
POSEGI V OBJEKTE

Vodovodna zadruga Senično z.o.o. vodi posebno knjigo, v kateri so zapisani vsi posegi v vodovodno omrežje Senično, tako v pogledu termina kot tudi razloga in z opisom aktivnosti na objektih vodovodnega omrežja. V njej so tudi zabeleženi vsi pregledi, ki jih določa sprejeti HACCP program. Za tekoče leto je možen pogled v knjigo s klikom na letnico.

LETO 2023

LETO 2024
DOMOV      ORGANI     PREDPISI     OBJEKTI     HACCP     OBVESTILA