DOMOV      ORGANI     PREDPISI     OBJEKTI     HACCP     OBVESTILA

OBJEKTI

VODOVODNE ZADRUGA Senično z.o.o.
ZajetjeVODOHRAN
 
                                                 ZAJETJE                                                           VODOHRANA  25 in 150 m3


ZAJETJE ZAVOKA (ZAVOUKA), stoji na parceli 279/3 k.o Senično, ki je v lasti občine TRŽIČ, VZS ima služnost. Objekt je bil zgrajen leta 1941, povečan z dograditvijo leta 1967 in v celoti obnovljen leta junija 2006. Vodni vir zajetja ZAVOVKA leži na kotah Y=448193, X=132498 na parceli 279/3 k.o. Senično. 

VODOHRAN 25 m3, stoji na parceli 60/6 k.o. Senično, zgadili so ga člani Stanovanjske zadruge Gorenjska, kiso gradili hiše na tem območju.

VODOHRAN 150 m3, stoji na parceli 60/6 k.o. Senično, ki je v lasti VZS. Zgrajen je bil leta 2000 v celoto z zbranimi sredstvi krajanov oziroma njihovim uložkov v VZS. Manjši vodohran 25 m3 je bil zgrajen s srestvi graditeljev stanovanjskih hiš v zgornjem naselju včlanjenih v Stanovanjsko zadrugo Gorenjske.

PRIMARNA OMREŽJE katerega obnova je potekala v letih 2001, 2002, 2003, 2005 in 2007.

SEKUNDARNO OMREŽJE, katerega obnova je potekala v letih 2001, 2002, 2003, 2005 in 2007

PRIKLJUČKI PORABNIKOV, katerih obnova je potekala vzporedno, na podlagi vlog se izdajajo soglasja za priključitev novih.

 

 

KATASTER OMREŽJA   GEODETSKI POSNETEK OMREŽJA

DOPOLNITEV katastra 01-2019  (Ribnikar)

DOPOLNITEV katastra 02-2020  (Ahačič-Perko)

DOPOLNITEV katastra 03-2020  (Podovnica, parcele 311 k.o. Senično)

Podatki o dolžinah cevi so naslednji:
Manjši prerezi cevi:

Javni priključki, ki so v upravi vodovodne zadruge Senično: (1") 596 m in
cevi premera 50 mm (DN 63) 1.387 m

Cevi premera večjega od 80 mm:
PEHD (alkaten) premera 80 mm (DN 90) 1.595 m
PEHD (alkaten) premera 100 mm (DN 110) 1.023 m

SKUPAJ vsega                                   4.600 m


V upravljanju Vodvodne zadruge Senično je tudi praznotok iz vodohrana, ki je v ceveh PEHD DN 110. Dolžina tega odseka je 113 m. To dolžino bi bilo smiselno dodati k samemu omrežju.
Na omrežju je 6 podtalnih hidrantov premera 80 mm in 10 nadtalnih hidrantov premera 80 mm, kar skupaj predstavlja 16 hidrantov. Vsi glavni odcepi so izvedeni v revizijskih jaških. Kataster je izdelan v papirni obliki v merilu M 1:1000 in sicer na letalskem posnetku, na geodetskem posnetku in na veljavnem katastru za k.o. Senično. V digitalni verziji je kataster izdelan na vseh treh podlogah. V formatu DWG so vsi trije načrti umeščeni v G.K. koordinatni sistem. Poleg DWG formata so vsi načrti priloženi tudi v PDF formatu, kar omogoča enostavno pregledovanje in tiskanje tudi tistim uporabnikom, ki ne razpolagajo z ACAD programi.

Zadraga; junij 2009

                                                          Odg. projektant: Ivan Meglič, gradb. tehn.

KRATKA ZGODOVINA VASI SENIČNO
(Na podlagi zbranih virov Tanje PAUŠER KS Senično)

Vas Senično je kot del posesti tirolskih škofov iz Briksena omenjena že v 11.stoletju. Zemljiško gospostvo briksenških škofov je obsegalo poleg ostalega tudi ozemlje ob Tržiški Bistrici in ozek pas pod Kriško goro do Storžiča (naselja Senično, Goriče, Mače, Čadovlje in Žablje).

Do sredine 13. stoletja je večino briksenške posesti, torej tudi vas Senično z bližnjo okolico, prevzela koroška plemiška družina Ortenburžanov. Po izumrtju Ortenburžanov leta 1418 so  največji del njihovega imetja podedovali Celjski grofje.

Tudi v Seničnem so na prehodu iz srednjega v novi vek doživeli napade Turkov. Med leti 1471 in 1475 je skozi vas drvelo krdelo Turkov, ki je od Mlake pri Kranju nadaljevalo pot mimo Gorič do Tržiča.

V 17. zanesljivo pa v 18. stoletju je Senično z Vetrnim in Novaki  spadalo pod zemljiško gospostvo Gallenfels. Gospostvo Gallenfels je imelo svoje središče v graščini na Golniku, poleg omenjenih vasi pa je obsegalo še precej vasi zahodno in južno od Golnika.


POMEMBNEJŠI DOGODKI V VASI / ZGODILO SE JE/ KRONOLOGIJA/…

1253 – prvič v pisnih virih omenjena vas in grad Gutenau

1340 - prvič v pisnih virih omenjena cerkev sv. Jerneja

1471 – 1475 vpadi Turkov

1526 – najstarejši urbar seničanske cerkve (urbar je fevdalna zemljiška knjiga, ki vsebuje podatke o dajatvah in  delovnih obveznostih podložnikov do fevdalca)

1728 - zgrajen cerkveni zdi z renesančnim portalom

1754 – na zahtevo Marije Terezije izveden prvi kataster in popis prebivalstva (81 prebivalcev v Seničnem)

1863 – 20. oktobra je bil velik požar, kjer je pogorelo pol vasi in cerkev

1928 – vas dobi električno napeljavo

1940 - 1941 zgrajeno zajetje za vodo in voda pripeljana do zbiralnika. Vodovod je bil zgrajen med 2.sv.vojno.

1998 – obuditev tradicije vaškega semenja, ki se pripravlja predzadnjo nedeljo v avgustuKRATKA ZGODOVINA VAŠKEGA VODOVODAVodopravno dovoljenje za bivšo Kranjsko z dne 15. maja 1872 je dovolilo vaščanom Seničnega, da so z vodo iz izvira potoka Gača zgradili prvi enostavni vodovod. Vodo so pripeljali do dveh korit. To sta bili Vamprečevo in Malijevo korito, ki so ga uporabljali za gospodinjstvo, pranje perila in napajanje živine. Vamprečevo korito je danes obnovljeno, vodo dobiva iz vaškega vodovoda, Malijevo pa je bilo ob širitvi ceste podrto.

Občina Križe je z vlogo dne 15. decembra 1940 zaprosila za podelitev vodopravnega dovoljenja za vas Senično. Občina Križe je po načrtih kralj. banske uprave naredila gravitacijski vodovod za vas Senično. V zajetju potoka Gača, ki priteče izpod Stranskega čela, so naredili drenažo in vodo speljali po pocinkanih železnih ceveh do parcele Franca Perka, kjer so sezidali rezervoar za 10 m3 vode, od tam so speljali vodo do hiš po pocinkanih ceveh. Franc Perko je zemljišče za rezervoar podaril občini Križe. Dovoljenje oziroma ODLOČBO za gradnjo so dobili 25. januarja 1941, ki ga je izdalo Sresko načelstvo v Kranju. ODLOČBA se hrani v arhivu VODOVODNE ZADRUGE Senično z.o.o.

Upravljanje vodovodnega omrežja je bilo vse do ustanovitve Vodovodne zadruge Senično z.o.o. 10.05.1996 poverjeno vodovodnim odborom. Sporazum, ki je bil 07.03.2000 sklenjen med Občino Tržič, Komunalnim podjetjem Tržič, Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, KS Senično in Vodovodno zadrugo Senično z.o.o. (VZS), je bil podlaga za prevzem upravljanja celotnega vodovodnega omrežja Senično in priprave na investicijo v gradnjo novih ter obnovo obstoječih objektov. Od meseca marca 2000 dalje vodovodno omrežje Senično upravlja VZS.

Vodno dovoljenje št.: 35527-425/2004 za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz zajetja ZAVOKA (Y=448193, X=132498) do največ 30.000 m3 letno je bilo pridobljeno 09.01.2008 in nato leta 2000 podaljšano in je veljavno do 30.11.2050. Sedaj je potrebna samo še sklenitev koncesijske pogodbe med Občino Tržič in Vodovodno zadrugo Senično z.o.o., da bo upravljanje vodovodnega omrežja povsem usklajeno z Zakonom o vodah (Ur.l. RS, št.: 67/02). Na žalost večkrtani razgovori s odgovornimi z občineTržič še niso pripeljali do želenega cilja.

DOMOV      ORGANI     PREDPISI     OBJEKTI     HACCP     OBVESTILA