DOMOV      ORGANI     PREDPISI     OBJEKTI     HACCP     OBVESTILA
OBVESTILA IN SPOROČILA
VODOHRAN_125


OBVESTILA PORABNIKOM VODE - UREDBA Vlade RS Ur.l. 61/2023


1. Podatki o upravljalcu, območju in pripravi pitne vode

VODOVODNA ZADRUGA Senično z.o.o, Senično 30, 4294 KRIŽE, davčna št.: 97970247,
predsednik VZS Janez Kalan tel.: 041 633 194, prokurist Frančišek Grašič tel.: 041 378 617

VODOVODNO OBMOČJE vključuje vsa naselja vasi Senično, zajetje pitne vode je ZAVOVKA, 150 m3 velik vodohran, od katerega naprej potekajo napeljave do porabnikov, pa stoji na parceli št.: 59, k.o. Senično pod vasjo Spodnje Veterno. Dolžina glavnih cevovodov znaša 2.618 m od tega cevi premera 80 mm (DN 90) 1.595 m in premera 100 mm (DN110) 1.023 m. Vse cevi so iz PEHD (alkaten).

PRIPRAVA PITNE VODE, iz zajetja ZAVOVKA priteka voda v vodohran in tu je nameščena UV naprava za dezinfekcijo pitne vode

2. Kontrola ustreznosti pitne vode in rezultati


Na podlagi našega vsakoletnega monitoringa NLZOH vzame vzorce pitne vode in opravi analizo teh. Za leto 2023 je načrtovano sedem vzorčenj (1x MR, 4 x MO, 1 x KO1 in 1 x KR).
Rezultati zadnje mikrobiolpške analize vzetega vzorca so vidni na tej povbezavi  analiza vzorca odvzetega 03.04.24
Posebej izdelana analiza na vsebnost nekaterih kovin na naslednji povezavi:  analiza na vsebnost kovin 2023

3. Oblike obveščanja


O vseh tekočih dogodkih vas sproti obveščano na teh spletnih straneh www.vodovodna.si

Povzetek LETNEGA POROČILA za porabnike vode z vsemi obveznimi podatki je za leto 2023 na tej povezavi LETNO POROČILO za porabnike vode 2023, poleg tega pa ga je POŠTA dostavila tudi v papirni obliki
Obvestila o izrednih dogodkih so posredovana preko radia GORENC,  spletne strani, e-pošte, pisnega obvestila in
tudi z telefonskim klicem v posebnih primerih. O načinih obveščanja vas seznanjamo tudi v pisni obliki in sicer na drugi strani RAČUNA za vodarino za vsako prvo trimesečje!


4. Nevarnosti za zdravje ljudi

Ob vseh preventivnih ukrepih lahko pride do onesnaženja pitne vode in tudi do takega, ki pomeni nevarnost za zdravje.  Prav zato morate biti pozorni na obvestila in sporočila, ki vam jih posredujemo v primerih, ko tako nevarnost zaznamo ali je bila ugotovljena ob rednih ali izrednih pregledih vzorcev pitne vode. Kako je v takih primerih primerno ravnati, je priporaočila pripravil NIJZ in so dostopna na naslednji povezavi:

Pitna voda – priporočila prebivalcem v primeru onesnaženosti vode Nijz5. Priporočila porabnikom vode

Tveganja za zdravje se lahko pojavijo tudi v notranjem delu omrežja, ki ni v naši pristojnosti ampak mora nad tem biti pozoren sam uporabnik. Vzroki za to so različni, posebej pa je potrebno biti pozoren, če voda zastaja, če dalj časa ni uporabljena ali pa je kje okvara in se voda lahko onesnažuje iz okolja.

Priporočamo tudi varčno ravnanje pri porabi vode. V primeru okvare v hišnem območju nas obvestite in čim prej poskrbite za sanacijo te. Večkrat poglejte tudi v bližnjo okolico, če mogoče kja voda teče na nepravem mestu, in nas o tem obvestite na telefon 041 633 194 (predsednik VZS) ali 041 378 617 (prokurist VZS).
Zadnja posodobitev 31.01.2024